هر شرکت از یک چارت سازمانی مختص برخوردار است که بیانگر سلسله مراتب و واحدهای موجود در شرکت می­باشد. در رأس هرم چارت سازمانی این شرکت هیات مدیره شرکت قرار دارد و بعد از آن مدیر عامل می­باشد.