هیأت مدیره شرکت نگهداشت کاران(سهامی خاص) از سه عضو تشکیل شده است که این اعضا توسط سهامداران معرفی میشوند. در واقع افراد معرفی شده نماینده سهامداران در شرکت میباشند. مشخصات اعضای هیات مدیره در جدول ۱-۱ ارائه شده است.

  • معرفی اعضای هیأت مدیره
سهامداران تعداد سهم درصد سهم هیات مدیره و نماینده سهامدار
شرکت مهندسی ونصب فریمکو پارس ۷۵۱/۲۰۰ ۶۹/۵۴     پرویز سلطانی فارسانی        (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)
 
شرکت تکین کوی ۶۰۰ ۰/۰۶    حسن خدابخشی پالندی (رییس هیات مدیره)
 
شرکت شیمی بافت ۶۰۰ ۰/۰۶        نصرت الله دفتری بشلی      (نایب رییس هیات مدیره)
 
اشخاص حقیقی ۳۲۷/۷۹۸ ۳۰/۳۵ _
جمع ۱/۰۸۰/۰۰۰ ۱۰۰ ۳