1. آقای حسن خدابخشی پالندی ———————– رئیس هیات مدیره
  2. آقای پرویز سلطانی فارسانی ———————– مدیر عامل و عضو هیات مدیره
  3. آقای نصرت الله دفتری بشلی ———————– نایب رئیس هیات مدیره